Levá stráň Pustého žlebu - U Žida a U Jezevce

 

j. č. 65 - U Žida

Při cestě Pustým žlebem neunikne pozornosti vysoký gotický dvouportál jeskyně č. 65 - U žida, situovaný pod členitou skalní stěnou. Tato jeskyně však není ve skalní stěně osamocená a není též nejzajímavější. Na malé ploše se zde nachází celkem 8 jeskyní, vývojově vázaných na sloupské vody. Oblast prozkoumal na začátku dvacátého století Absolon se svými dělníky. V padesátých letech prováděl Speleologický kroužek ZK ROH Metry Blansko výkopové práce v jeskyni č. 63, jeskyně byla vyklizena od sedimentů do hloubky 17 m pod žlebové dno, ale volného pokračování nebylo dosaženo. Vzájemné souvislosti jeskynních chodeb jsou zřejmé ze situační mapy vyhotovené ČSS ZO 6 - 17 Topas. Celková délka všech osmi jeskyní je 260 m. Nejdelší a nejzajímavější je jeskyně č. 64. Nenápadný puklinovitý, sotva 40 cm široký vchod se nacházi ve stěně 9 m vysoko nad žlebovým dnem. Za vchodem se otevírá 2 m široká a 8 m vysoká chodba strmě stoupající přes 5 m vysoký kolmý stupeň do centrální horizontální chodby.Tato chodba zachovávající v celém průběhu směr JJV je zhruba po 40 m uzavřena hlinitým sedimentem s vápencovou sutí. Profil chodby je proměnný, šířka se pohybuje od 1,5 m do 5 m a výška od 2 m do 4 m . Na konci chodby se snižuje strop na 0,5 m a jsou zde průkopy prolongačních prací z padesátých let minulého století. Z centrální chodby je možno sledovat několik odboček, z nichž nejvýznamnější je cca 15 m od vchodu a směřuje ke konci sousední jeskyně č. 60. Krátkou plazivkou z této odbočky lze proniknout do síně v podobě rotundy o průměru cca 4 m, se sintrovými kaskádami na dně.

Historie výzkumu :

50-tá léta 20. století - Spel. kroužek ZK ROH Metra Blansko, průkopové práce v j. č. 63 a 64


j. č. 67 - U Jezevce

Přibližně 100 m jižně od významné skupiny jeskyní U žida se nachází pod 10 m vysokou skalkou několik jeskynních vchodů. V roce 1974 zde speleologická skupina Cerberus, po vypuzení jezevce a prokopání jeho nory, pronikla do volného pokračování j. č. 67. Za portálem 3 m vysokým a rovněž i tak širokým, pokračuje mírně meandrující, částečně prokopaná chodba v generelním směru S - J. Z horizontálniho průběhu pak přechází ve strmou plazivku a následně klesá do horizontálního pokračování. Šířka chodby nepřesahuje 1,5 m, výška se postupně zvyšuje až na 7 m, na dvou místech jsou na příčných puklinách vytvořeny krátké odbočky. Chodba je ukončena úžinou s 12 m vysokým komínem.Alochtonní výplň je tvořena hlínami s kulmskými valouny a svědčí o průtokové aktivitě Sloupských vod a o genetické sounáležitosti s vývojem Pustého žlebu. Celková délka jeskyně je 60 m a denivelace +7 - 5 m.

Historie výzkumu :

1974 - Speleologická skupina Cerberos, průkopové práce a objevení převážné části jeskyně